OMG Feed LOL Feed A-List Feed Woman Feed Retro Feed LGBT Feed Win Feed
E-Daily

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμών

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε τμήμα διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος ως «Διαγωνισμός») αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των Επίσημων Κανόνων, Όρων και Προϋποθέσεων που ακολουθούν (εφεξής οι «Επίσημοι Κανόνες»). Φέρουν δε την αποκλειστική ευθύνη να διαβάσουν και να έχουν υπόψιν τους Επίσημους Κανόνες για όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι Επίσημοι Κανόνες θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.e-daily.gr (εφεξής η «Επίσημη Ιστοσελίδα») σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους Επίσημους Κανόνες προκειμένου η συμμετοχή τους να είναι έγκυρη έτσι ώστε να διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το έπαθλο. Τυχόν παραβίαση, απόπειρα παραβίασης ή μη συμμόρφωση με τους Επίσημους Κανόνες ή με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή περί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλης άδειας) (εφεξής η «Ισχύουσα Νομοθεσία») δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων από τον Διαγωνισμό και θεμελίωση της ευθύνης τους δυνάμει της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδική φόρμας με όλες τις ζητούμενες πληροφορίες. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται (i) πρόσβαση στο Διαδίκτυο και χρήση αυτού, και (ii) ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το E-Daily, οι άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτό μητρικές και θυγατρικές εταιρείες του, καθώς και οι λοιπές άμεσα και έμμεσα συνδεμένες εταιρείες, και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι αυτών δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη ή υπαιτιότητα για το ενδεχόμενο μη ταυτόχρονης γνωστοποίησης σε όλους τους συμμετέχοντες ορισμένων ή όλων των μερών του Διαγωνισμού. Εάν οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό κατά τρόπο που τους προσδίδει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της απόπειρας αθέμιτης παραβίασης – hacking) οποιουδήποτε εκ των δικτυακών τόπων ή/και των ηλεκτρονικών μέσων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού), θα αποκλείονται άμεσα από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι εντολοδόχοι (καθώς και οι σύζυγοι, οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα μέλη του νοικοκυριού των προαναφερθέντων) του E-Daily, οι άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτό μητρικές και θυγατρικές εταιρείες του, καθώς και οι λοιπές άμεσα και έμμεσα συνδεμένες εταιρείες. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας του, εκτός αν ορίζεται αντίθετα στην περιγραφή του διαγωνισμού. Τα πρόσωπα που δεν έχουν ενηλικιωθεί, θα πρέπει να έχουν λάβει τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά τον νόμο τη γονική μέριμνα ή την κηδεμονία αυτών, για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός αρχίζει στην Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της ειδικής φόρμας και λήγει αυτόματα μετά το πέρας της τελευταίας ώρας όπως αναγράφεται στην ειδική φόρμα. Το E-Daily θα επικοινωνεί διαδοχικά με όλους συμμετέχοντες που θα κληρώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και της εγκυρότητας της συμμετοχής των, οι νικητές θα κληθούν να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Φορείς του διαγωνισμού, καθώς και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι αυτών δε φέρουν καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε περίπτωση (i) εσφαλμένης ή ανακριβούς παρεχόμενης πληροφορίας από συμμετέχοντα κατά την εγγραφή του στον Διαγωνισμό, ή εσφαλμένης, αποτυχημένης, διαστρεβλωμένης ή συγκεχυμένης μετάδοσης ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με τον Διαγωνισμό, (ii) ανθρώπινου λάθους, τεχνικής δυσλειτουργίας, αστοχίας, σφάλματος, παράλειψης, διακοπής, διαγραφής, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή βλάβης της γραμμής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως αιτίας, σε σχέση με εξοπλισμό, συστήματα, δίκτυα, γραμμές, δορυφόρους, εξυπηρετητές, υπολογιστές ή παρόχους που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε πτυχή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (iii) αδυναμίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή μη διαθεσιμότητας αυτού ή συνδυασμού αυτών, ή (iv) βλάβης ή ζημίας του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής τους ή του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής οποιουδήποτε άλλου ατόμου η οποία ενδεχομένως συνδέεται με ή οφείλεται σε οποιαδήποτε απόπειρα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή μεταφόρτωσης υλικών σχετικά με τον Διαγωνισμό. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του Διαγωνισμού όπως είχε προγραμματιστεί για λόγους όπως, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, μόλυνση υπολογιστών με ιό, σφάλμα προγραμματισμού, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνική βλάβη, ακραία καιρικά φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της βροχής, της καταιγίδας, της πλημμύρας ή του σεισμού), φωτιά, έκρηξη, λόγους ανωτέρας βίας, αστοχία εξοπλισμού, για κάθε άλλον λόγο πέραν του ελέγχου του Χορηγού, ή για κάθε άλλον λόγο που αλλοιώνει ή βλάπτει ενδεχομένως τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, τότε ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων ή τρίτων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι Επίσημοι Κανόνες υπόκεινται στην ερμηνεία του Διοργανωτή. Όλες οι αποφάσεις και ερμηνείες του τελευταίου είναι οριστικές. Τυχόν ερμηνείες, επεξηγήσεις ή αναθεωρήσεις των Επίσημων Κανόνων τίθενται σε εφαρμογή αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην Επίσημη Ιστοσελίδα. Η συνέχιση της συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω ερμηνειών, επεξηγήσεων ή αναθεωρήσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που χρειαστεί οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό να επικοινωνήσουν με το E-Daily, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λιγότερες από 250 λέξεις στη διεύθυνση [email protected] Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περισσότερες από 250 λέξεις δεν θα διαβάζονται. Λόγω του μεγάλου όγκου των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομικών επιστολών, ο διοργανωτής ενδέχεται να μην απαντήσει σε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα, εκτός αν ο ίδιος κρίνει διαφορετικά. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται όπως αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους σε κάθε τους επικοινωνία με την Επίσημη Ιστοσελίδα.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Oι στιγμές πανικού στο Λονδίνο αμέσως μετά την επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ00:32

Oι στιγμές πανικού στο Λονδίνο αμέσως μετά την επίθεση

Φωτογραφίες δείχνουν τα θύματα της επίθεσης

Oι στιγμές πανικού στο Λονδίνο αμέσως μετά την επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ00:30

Oι στιγμές πανικού στο Λονδίνο αμέσως μετά την επίθεση

Φωτογραφίες δείχνουν τα θύματα της επίθεσης

Οι NON παρουσιάζουν την Deborah De Luca
ΜΟΥΣΙΚΗ00:25

Οι NON παρουσιάζουν την Deborah De Luca

Block 33 - 24/3/2017

Στην Κίνα τα τρένα κάνουν στάσεις μέσα σε διαμερίσματα πολυκατοικίας
ΠΑΡΑΞΕΝΑ00:25

Στην Κίνα τα τρένα κάνουν στάσεις μέσα σε διαμερίσματα πολυκατοικίας

Δεν υπάρχει χώρος οπότε είπαν να ανοίξουν τρύπες στα κτίρια

Υπάρχει κάτι περίεργο και σeξιστικό στις φωτογραφίες Κάρολου - Νταϊάνας που κανέις δεν είχε προσέξει
ΠΑΡΑΞΕΝΑ00:25

Υπάρχει κάτι περίεργο και σeξιστικό στις φωτογραφίες Κάρολου - Νταϊάνας που κανέις δεν είχε προσέξει

Τόσες και τόσες φωτογραφίες και τόσα χρόνια δεν πέρασε από το μυαλό κανενός

Δεν φαντάζεστε πόσο χαριτωμένο μπορεί να είναι ένα spa για μωρά
FAMILY00:25

Δεν φαντάζεστε πόσο χαριτωμένο μπορεί να είναι ένα spa για μωρά

Πρέπει να περνάνε τέλεια!

Αυτό το τεστ μπορούν να το λύσουν παιδιά και όχι ενήλικες!
QUIZBODY+MIND00:25

Αυτό το τεστ μπορούν να το λύσουν παιδιά και όχι ενήλικες!

Εσείς μπορείτε;

Από ποιο τραγούδι αντέγραψε ο Ed Sheeran το «Shape Of You» 
ΞΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ00:25

Από ποιο τραγούδι αντέγραψε ο Ed Sheeran το «Shape Of You» 

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος

Διαδικτυακά παιχνίδια θανάτου με θύματα παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ00:25

Διαδικτυακά παιχνίδια θανάτου με θύματα παιδιά

Πανευρωπαϊκός συναγερμός για το άκρως επικίνδυνο παιχνίδι «Γαλάζιες Φάλαινες» - Αυστηρό έλεγχο συστήνουν στους γονείς

Incorporeal Bundles, ατομική έκθεση της Ραλλούς Παναγιώτου
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ00:25

Incorporeal Bundles, ατομική έκθεση της Ραλλούς Παναγιώτου

Γκαλερί Bernier - Eliades - 29/3/2017 - 4/5/2017

Miranda Verouli & Desafinados feat. Petros Kourtis Live
ΜΟΥΣΙΚΗ00:25

Miranda Verouli & Desafinados feat. Petros Kourtis Live

Beton7 - 25/3/2017

Η πιο σeξι αγρότισσα μαθαίνει στους άνδρες τα μυστικά του επαγγέλματος
ΚΟΣΜΟΣ00:25

Η πιο σeξι αγρότισσα μαθαίνει στους άνδρες τα μυστικά του επαγγέλματος

Όσα δεν θα μάθετε στη Γεωπονία

Το ροζ παλάτι του Pierre Cardin που έμεινε στην ιστορία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ00:25

Το ροζ παλάτι του Pierre Cardin που έμεινε στην ιστορία

Εκκεντρικό όσο λίγα, υποδέχτηκε τα μεγαλύτερα ονόματα των τεχνών

Το φεστιβάλ Θεατρικοί Βηματισμοί ταξιδεύει στη Λήμνο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ00:25

Το φεστιβάλ Θεατρικοί Βηματισμοί ταξιδεύει στη Λήμνο

27/3/2017 - 28/3/2017

Μετά την Βάρκιζα, του Μυρώδη Αδαμίδη
ΘΕΑΤΡΟ00:25

Μετά την Βάρκιζα, του Μυρώδη Αδαμίδη

3/4/2017 - 4/4/2017

Δώρος Δημοσθένους Live
ΜΟΥΣΙΚΗ00:25

Δώρος Δημοσθένους Live

Ρότα - 25/3/2017 - 8/4/2017

Altribe Live
ΜΟΥΣΙΚΗ00:25

Altribe Live

1/4/2017

Θρίλερ με την ταυτότητα του τρομοκράτη που αιματοκύλισε το Λονδίνο
ΚΟΣΜΟΣ00:12

Θρίλερ με την ταυτότητα του τρομοκράτη που αιματοκύλισε το Λονδίνο

Σύγχυση και αντικρουόμενες πληροφορίες

Σαν σήμερα: Το φιάσκο της αστυνομίας στην Λουίζης Ριανκούρ με την «17 Νοέμβρη» 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ21:12

Σαν σήμερα: Το φιάσκο της αστυνομίας στην Λουίζης Ριανκούρ με την «17 Νοέμβρη» 

Η αστυνομία έφτασε μια ανάσα από την σύλληψη των τρομοκρατών αλλά τελικά ξεφεύγουν

10 ταινίες που άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο
ΣΙΝΕΜΑ19:56

10 ταινίες που άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο

Μας συγκίνησαν, μας έβαλαν σε σκέψεις και μας άλλαξαν σαν ανθρώπους

Οι NON παρουσιάζουν την Deborah De Luca
ΜΟΥΣΙΚΗ00:25

Οι NON παρουσιάζουν την Deborah De Luca

Block 33 - 24/3/2017

Στην Κίνα τα τρένα κάνουν στάσεις μέσα σε διαμερίσματα πολυκατοικίας
ΠΑΡΑΞΕΝΑ00:25

Στην Κίνα τα τρένα κάνουν στάσεις μέσα σε διαμερίσματα πολυκατοικίας

Δεν υπάρχει χώρος οπότε είπαν να ανοίξουν τρύπες στα κτίρια

Υπάρχει κάτι περίεργο και σeξιστικό στις φωτογραφίες Κάρολου - Νταϊάνας που κανέις δεν είχε προσέξει
ΠΑΡΑΞΕΝΑ00:25

Υπάρχει κάτι περίεργο και σeξιστικό στις φωτογραφίες Κάρολου - Νταϊάνας που κανέις δεν είχε προσέξει

Τόσες και τόσες φωτογραφίες και τόσα χρόνια δεν πέρασε από το μυαλό κανενός

Δεν φαντάζεστε πόσο χαριτωμένο μπορεί να είναι ένα spa για μωρά
FAMILY00:25

Δεν φαντάζεστε πόσο χαριτωμένο μπορεί να είναι ένα spa για μωρά

Πρέπει να περνάνε τέλεια!

Αυτό το τεστ μπορούν να το λύσουν παιδιά και όχι ενήλικες!
QUIZBODY+MIND00:25

Αυτό το τεστ μπορούν να το λύσουν παιδιά και όχι ενήλικες!

Εσείς μπορείτε;

Από ποιο τραγούδι αντέγραψε ο Ed Sheeran το «Shape Of You» 
ΞΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ00:25

Από ποιο τραγούδι αντέγραψε ο Ed Sheeran το «Shape Of You» 

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος

Διαδικτυακά παιχνίδια θανάτου με θύματα παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ00:25

Διαδικτυακά παιχνίδια θανάτου με θύματα παιδιά

Πανευρωπαϊκός συναγερμός για το άκρως επικίνδυνο παιχνίδι «Γαλάζιες Φάλαινες» - Αυστηρό έλεγχο συστήνουν στους γονείς

Incorporeal Bundles, ατομική έκθεση της Ραλλούς Παναγιώτου
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ00:25

Incorporeal Bundles, ατομική έκθεση της Ραλλούς Παναγιώτου

Γκαλερί Bernier - Eliades - 29/3/2017 - 4/5/2017ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ
Νεκροί και τραυματίες από δυο επιθέσεις στο Λονδίνο - Σκληρές εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί και τραυματίες από δυο επιθέσεις στο Λονδίνο - Σκληρές εικόνες

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ - Άγνωστος μαχαίρωσε αστυνομικό στην Βουλή

To αιχμηρότατο μήνυμα του Γιάνη Βαρουφάκη για τα ποτά και τις γυναίκες του Ντάισελμπλουμ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To αιχμηρότατο μήνυμα του Γιάνη Βαρουφάκη για τα ποτά και τις γυναίκες του Ντάισελμπλουμ

Δείτε τι έγραψε στο Twitter

Σταμάτη: Ο άνδρας μου είπε ότι ο Σημίτης είναι «νονός», ο Παπανδρέου έχει σκοπό να μας εξοντώσει
ΕΛΛΑΔΑ

Σταμάτη: Ο άνδρας μου είπε ότι ο Σημίτης είναι «νονός», ο Παπανδρέου έχει σκοπό να μας εξοντώσει

Τι υποστήριξε στην απολογία της η σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου

Μυστήριο με την κατάσταση της υγείας του Στάθη Ψάλτη
ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την κατάσταση της υγείας του Στάθη Ψάλτη

Τι δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τις πληροφορίες που φτάνουν στο σωματείο ηθοποιών

Ρύθμιση για τα εξ αποστάσεως πτυχία και τις μεταπτυχιακές σπουδές
ΕΛΛΑΔΑ

Ρύθμιση για τα εξ αποστάσεως πτυχία και τις μεταπτυχιακές σπουδές

Θα κατατεθεί νομοσχέδιο από το υπουργείο Παιδείας

Κοντά στην Ίντερ ο Μανωλάς
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κοντά στην Ίντερ ο Μανωλάς

Το deal μεταξύ των δύο πλευρών θα φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ

Αυτό το ψάρι είναι ανάρπαστο στην Κύπρο αλλά στην Κρήτη το ξαναπετούν στην θάλασσα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό το ψάρι είναι ανάρπαστο στην Κύπρο αλλά στην Κρήτη το ξαναπετούν στην θάλασσα

Αν δείτε πόσο πουλιέται στην Κύπρο δεν θα το πιστεύετε ότι το πετάμε

Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα τραγούδησαν το «Θρύλε ολέ»
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα τραγούδησαν το «Θρύλε ολέ»

Εκπληκτική ατμόσφαιρα στον αγώνα του Ολυμπιακού

Το πιο φρικτό ατύχημα του σινεμά που άλλαξε για πάντα τους κανονισμούς εργασίας
ΣΙΝΕΜΑ

Το πιο φρικτό ατύχημα του σινεμά που άλλαξε για πάντα τους κανονισμούς εργασίας

Ένα τραγικό γεγονός που προκάλεσε σοκ και έθεσε νέα όρια στην παιδική εργασία

Ποιός είναι ο μισθός ενός πιλότου της Aegean;
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιός είναι ο μισθός ενός πιλότου της Aegean;

Απάντηση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Βασιλάκη

Η πολυτάραχη ζωή της Σωτηρίας Μπέλλου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η πολυτάραχη ζωή της Σωτηρίας Μπέλλου

Πλήρωσε τα πάθη της και στάθηκε ρεμπέτισσα μέχρι την τελευταία της πνοή

Οικογένεια Βαρδινογιάννη: Δύο αιώνες ιστορία και ο ρόλος της στην ελληνική πραγματικότητα
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οικογένεια Βαρδινογιάννη: Δύο αιώνες ιστορία και ο ρόλος της στην ελληνική πραγματικότητα

Πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια και ποιοι διάσημοι έγιναν μέλη της;

Η ιστορία των τατουάζ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ιστορία των τατουάζ

Πολεμήθηκε, χρησιμοποιήθηκε, έγινε μόδα...

Γιατί πάνω από την Ακρόπολη δεν πετάνε πουλιά
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί πάνω από την Ακρόπολη δεν πετάνε πουλιά

Να πως εξηγείται το φαινόμενο

Η απίστευτη μεταμόρφωση ενός άστεγου που τον έκανε να κλάψει
ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη μεταμόρφωση ενός άστεγου που τον έκανε να κλάψει

Χάρη στην βοήθεια ενός κομμωτηρίου και μιας εταιρείας που θέλησε να μείνει ανώνυμη, άλλαξε ολόκληρη η ζωή του

Ποια είναι η Ρόζα που έγινε ύμνος από το Δημήτρη Μητροπάνο
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ποια είναι η Ρόζα που έγινε ύμνος από το Δημήτρη Μητροπάνο

Θάνος Μικρούτσικος - Δημήτρης Μητροπάνος: Όταν δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έγραψαν ιστορία

Πήγε σε εκπομπή για να δει αν ο σύντροφός της την απατά και ανακάλυψε κάτι πολύ χειρότερο...
ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πήγε σε εκπομπή για να δει αν ο σύντροφός της την απατά και ανακάλυψε κάτι πολύ χειρότερο...

Δεν το άντεξε...

Καίτη Φίνου: Όλη η αλήθεια για την υγεία του Στάθη Ψάλτη
TABLOID

Καίτη Φίνου: Όλη η αλήθεια για την υγεία του Στάθη Ψάλτη

Τι έγραψε στο Facebook

Ο καιρός το Πάσχα: Τι προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου
ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός το Πάσχα: Τι προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου

Έξαλλος για το «παγωμένο Πάσχα»

12 παιδιά διάσημων Ελλήνων που είναι «ίδιοι» οι γονείς τους!
TABLOID

12 παιδιά διάσημων Ελλήνων που είναι «ίδιοι» οι γονείς τους!

Απίστευτη ομοιότητα

Πώς αντιδρά μια παντρεμένη όταν το «καμάκι» οδηγεί Λαμποργκίνι
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αντιδρά μια παντρεμένη όταν το «καμάκι» οδηγεί Λαμποργκίνι

Η φάρσα που θα της μείνει αξέχαστη

Survivor: Ήταν τελικά στημένος ο αγώνας της ασυλίας;
ΨΗΦΙΣΤΕTABLOID

Survivor: Ήταν τελικά στημένος ο αγώνας της ασυλίας;

Χαμός στα social media για το αν στήθηκε ο αγώνας κι από ποιον!

Έκαναν σeξ μπροστά στις κάμερες του Big Brother - Δείτε το βίντεο που προκάλεσε σάλο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έκαναν σeξ μπροστά στις κάμερες του Big Brother - Δείτε το βίντεο που προκάλεσε σάλο

«Είναι αποβράσματα» λένε οι χρήστες των social media

Ταύρος καρφώνει άτυχο ταυρομάχο στο ορθό
ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος καρφώνει άτυχο ταυρομάχο στο ορθό

Η σκηνή, η οποία καταγράφηκε καρέ-καρέ από τους διοργανωτές της ταυρομαχίας